Talisman travel design hanteert een strikt privacy beleid. We hechten veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en nemen daarom uw privacy zeer serieus. In onze privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Talisman travel design houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Talisman travel design is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan dit altijd. Onze  contactgegevens staan onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Talismanreizigers

Persoonsgegevens van klanten worden door Talisman travel design verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de reisovereenkomst;
 • Uitvoering geven aan de reisovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. Deze persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren. 

Voor de bovenstaande doelstelling(-en) kan Talisman travel design de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Postcode;
 • Telefoon;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Burgelijke staat;
 • Relaties;
 • Bankrekening nummer;
 • Kenteken voertuig;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen;
 • Creditcard gegevens;
 • Thuisblijvers gegevens.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Uw persoonsgegevens worden door Talisman travel design opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 10 jaar na het laatste contactmoment tussen u en Talisman travel design ten behoeve van toekomstige reizen en evenementen en om ons serviceniveau te waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Talisman travel design verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Talisman travel design de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Talisman travel design opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u aangemeld bent.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuw prospects

Persoonsgegevens van prospects worden door Talisman travel design verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming;
 • Offerte aanvraag;
 • Brochure aanvraag.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Talisman travel design de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Talisman travel design opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 10 jaar na het laatste contactmoment tussen u en Talisman travel design ten behoeve van toekomstige reizen en evenementen en om ons serviceniveau te waarborgen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van geboekte reis;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van informatiepakketten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Omdat doorgifte van persoonsgegevens naar hoteliers/DMC’s/airlines die buiten de EU gevestigd zijn vaak enkel en alleen gebeurd in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Talisman travel design bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Talisman travel design van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Indien medewerkers buiten het kantoor inloggen maken we gebruik van een two-factor authenticiteit.
 • Voor de bescherming van onze data werken wij samen met een gerenommeerde leverancier die in het bezit is van de volgende certificaten en normeringen:
  - Tier-3 Redundancy;
  - ISO 9001/ ISO 27001;
  - NEN 7510;
  - NICTIZ
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt dit doorgeven op het volgende e-mail adres mail@talisman.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Talisman travel design
Ceresplein 144
4811 CE  Breda
E-mail: marketing@talisman.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging: 25-05-2018